EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima acest articol Imprima acest articol       Recomanda acest articol Recomanda acest articol      

CURS DE SPECIALIZARE

Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate vă oferă posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice, abilităţilor operaţionale şi certificării instituţionale naţionale, necesare gestionării acestui domeniu de activităti precum si obtinerii autorizatiei de functionare pentru firma al carui obiect de activitate se circumscrie prevederilor Legii nr. 333/2003 si actelor normative subsecvente …

Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate se desfăşoră în Bucureşti, după un program suplu adaptat vieţii dumneavoatră sociale, pe baza unei curicule moderne adaptate cerinţelor pieţei muncii. Durata cursului este de 3 weekend-uri, orele de curs se stabilesc in functie de optiunile grupei de cursanti.

 

Organizatorul Cursului de specializare in ocupatia Manager de securitate (CAISJ) este initiatorul standardului ocupational Manager de securitate cod R86 iar coordonatorii si formatorii sunt ralizatorii acestui standard.

 

Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate a fost validat, testat si perfectionat prin intermediul a doua proiecte europene cofinantate prin POS DRU, cu ajutorul unui număr de 216 de cursanti-absolventi cu experientă anterioara relevantă in această arie ocupatională.

[break]

Vă oferim:

[break]

Cursul de specializare«Manager de securitate»

– Este autorizat de CNFPA: Autorizație Sr.B Nr.0004143 din 10.02.2011

– Are o durată de 80 de ore si se desfăşoară în conformitate cu prevederile Programei-cadru elaborate de Politia Romana.

– Seriile de desfăşurare ale cursului se organizeaza în funcție de numărul de cursanți înscriși (minimum 10 maximum 28).

Detalii

– Examinarea finală a cursanţilor constă în prezentarea unui proiect.

– Absolvenţii primesc un certificat de absolvire emis de Autoritatea nationala pentru calificari sub autoritatea nationala a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

– Echipa de formatori ai acestui curs este alcatuita din persoane cu experienţă certificată în formarea adulţilor şi în domeniile securitate, psihologie, sociologie, economie si inginerie.

– Costurile de înscriere sunt de 1500 Lei de cursant și includ difuzarea cunoștințelor, accesul la baza materială, suportul de curs (pe hârtie și în format electronic), acces la baza de date a fundției, examenul de absolvire și eliberarea certificatului de absolvire însoțit de supliment descriptiv și recomandare. Aplicantii care se inscriu la curs online pe acest site si achita taxa integral la inscriere beneficiaza de o reducere de 10%.

Precizări

– Fiecare cursant încheie cu fundația un contract de furnizare de servicii de formare profesională.

– Fundația nu asigură transport, cazare și masă.

– Relații suplimentare la telefonele, e-mail-urile din secțiunea Contact.

 
Pentru a putea participa la Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate candidatul trebuie, potrivit Standardului ocupational cod R86, să îndeplinească urmatoarele conditii de acces :
Condiţii de acces:
Persoana care doreşte să devină “Manager de securitate” trebuie să facă dovada unei experiențe profesionale relevante, să fi absolvit cel puțin un program specializare / perfecționare autorizat și organizat în conformitate cu standardul ocupațional în vigoare, să nu aibă cazier judiciar, să fie clinic sănătoasă și aptă din punct de vedere psihic.
Nivelul de studii minim necesar: 
Studii superioare de lungă durată.
Aplicantii trebuie sa prezinte la inscriere:
 • Curriculum vitae model EuroPass cu anexe (copie act de identitate, copie certificat de nastere si casatorie – pentru femei, copie diploma de absolvire a studiilor superioare.)
 • Adeverinta medicala – clinic sanatos.
 • Cazier judiciar.
 
Imagini din salile de curs

Curricula cursului

1. Organizarea securității fizice:

 • Planifică securitatea fizică cu acuratețe și responsabilitate, ținând cont de obiectivele entității, de transpunerea cu acurateţe în norme interne de securitate fizică a prevederilor legale, a cerințelor părților interesate, cu elaborarea unui ansamblu coerent de planuri, proceduri și măsuri, integrarea acestora în Sistemul de Management al Securității, cu asigurarea fezabilității, sustenabilității și eficienței.
 • Implementează securitatea fizică cu responsabilitate și exigență, cu stabilirea explicită a responsabilităţilor individuale şi termenelor de execuție, cu asigurarea înțelegerii corecte a planurilor, procedurilor şi măsurilor de către persoanele desemnate, cu stabilirea explicită a protocoalelor de evaluare şi a documentelor relevante, ținând cont de neconformitățile identificate, de măsurile corective adoptate precum și cu informarea oportună a părților interesate asupra desfășurării procesului.
 • Evaluează securitatea fizică cu atenție și corectitudine ţinând cont de capabilitățile existente procedurile standardizate, cu compararea cu scopurile și obiectivele entității, cu analiza unui volum suficient de date pentru stabilirea eficienței planurilor, procedurilor și măsurilor existente, cu elaborarea imediată de măsuri pentru remedierea unor eventuale slăbiciuni critice, precum și cu prezentarea în format standardizat a rezultatelor și măsurilor propuse pentru remedierea deficienţelor.

2. Organizarea securității personalului:

 • Implementează securitatea personalului cu acuratețe și responsabilitate, cu transpunerea în norme interne a prevederilor legale și contractuale, cu stabilirea responsabilităților, cadrului conceptual, organizaţional şi modului de acţiune al componentelor SMS pentru asigurarea unui răspuns oportun şi eficient la incidentele de securitate a personalului, ținând cont de procedurile operaționale pentru avizarea și atestarea personalului și de stabilirea de obiective explicite pentru activitățile de educare de securitate a personalului.
 • Evaluează securitatea personalului cu corectitudine și exigență, ținând cont de organizarea controalelor, consemnarea informațiilor și constatărilor, analizarea datelor, redactarea raportului de control și prezentarea în format standardizat către părțile interesate a rezultatelor și măsurilor pentru remedierea deficienţelor.

3. Asigurarea securității documentelor:

 • Implementează securitatea documentelor cu flexibilitate și responsabilitate, ținând cont de transpunerea cu acuratețe în norme interne a prevederilor legale și cerințelor contractuale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, cu organizarea funcționării compartimentului documente clasificate, cu stabilirea responsabilităților și modului de acţiune al componentelor SMS la incidentele de securitate a documentelor și cu identificarea obiectivelor pentru educarea personalului pe linia protecției informațiilor clasificate.
 • Verifică securitatea documentelor cu corectitudine și exigență ținând cont de modul în care este organizat controlul securității documentelor, cu consemnarea informațiilor și constatărilor, analizarea datelor, redactarea raportului de control și prezentarea în format standardizat către părțile interesate a rezultatelor și măsurilor propuse pentru remedierea deficienţelor.

4. Stabilirea securității industriale:

 • Asigură securitatea industrială cu corectitudine și responsabilitate ținând cont de transpunerea în norme interne a prevederilor legale incidente, cu stabilirea competențelor, responsabilităților și atribuțiunilor specifice, cu stipularea în anexa de securitate a contractelor clasificate a clauzelor de protecţie a informațiilor, cu precizarea protocoalelor de verificare de către autoritatea desemnată de securitate și cu stabilirea cadrului organizațional, atribuţiunilor şi modului de acţiune ale componentelor SMS la incidentele de securitate industrială.
 • Evaluează securitatea industrială cu exigență și corectitudine, ținând cont de modul în care este organizat controlul, de monitorizarea și verificarea periodică a modului de utilizare a informaţiilor clasificate în procesul de negociere şi derulare a contractelor, cu consemnarea informațiilor și constatărilor, analizarea datelor, redactarea raportului de control și prezentarea în format standardizat către părțile interesate a rezultatelor și măsurilor propuse pentru remedierea deficienţelor.

5. Organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații:

 • Implementează securitatea sistemelor informatice și de comunicații cu creativitate, flexibilitate și responsabilitate, cu transpunerea în norme interne a prevederilor legale incidente, elaborarea unui ansamblu coerent de politici de securitate și măsuri tehnice în scopul protecției sistemelor informatice, de comunicaţii, altor mijloace electronice precum și a datelor și informaţiilor prelucrate, stocate ori transmise cu ajutorul acestora, ținând cont de corelarea cu obiectivele entității, asigurarea unui nivel rezonabil al protecției și a posibilității de a fi actualizate, completate, îmbunătățite și dezvoltate.
 • Asigură disponibilitatea sistemelor informatice și de comunicații pentru continuarea activităților ulterior producerii unui dezastru cu responsabilitate și acuratețe, ținând cont de obiectivele entității, de identificarea nevoilor pe criterii de eficiență, cu stabilirea procedurilor operaționale, a măsurilor tehnice și etapelor de implementare, a responsabilităților privind punerea în funcțiune și graficului de asigurare a disponibilității, precum și cu integrarea în planul de activitate al entității.
 • Evaluează INFOSEC cu acuratețe, corectitudine și exigență, ținând cont de compararea capabilităților existente cu obiectivele entității, cu desfășurarea de proceduri standardizate pentru monitorizarea, testarea și controlul modului de utilizare al SPAD, RTD și SIC, cu înregistrarea informațiilor și constatărilor, analiza datelor, redactarea raportului de control și prezentarea în format standardizat către părțile interesate a rezultatelor și măsurilor propuse pentru remedierea deficienţelor.

6. Organizarea sistemului de management al securității:

 • Identifică cerințele generale ale Sistemului de Management al Securității cu corectitudine și creativitate ținând cont de nevoile, rolurile și responsabilitățile cu privire la securitate, cu definirea schemei organizatorice și dimensionarea resurselor necesare.
 • Determină cerințele politicii de securitate cu corectitudine, creativitate și flexibilitate, cu structurarea obiectivelor pornind de la rezultatele documentarii despre situația existentă și cerințele identificate ținând cont de asigurarea oportunității, disponibilității, corectitudinii și nerepudierii datelor și informațiilor, precum și de caracterul neechivoc al comunicării între componentele SMS.
 • Stabilește cerințele planificării securității cu flexibilitate și creativitate, ținând cont de valorile și activitățile vitale pentru entitate, de analiza amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor, cu întocmirea listei riscurilor de securitate, identificarea și argumentarea opțiunilor și măsurilor pentru reducerea riscurilor, cu evaluarea riscurilor reziduale și evidențierea rezultatelor preconizate.
 • Fundamentează cerințele pentru implementarea securității cu atenție, acuratețe și responsabilitate, ținând cont de documentele SMS, măsurile de conducere și coordonare, planurile și procedurile de acțiune în situații speciale și de urgență, precum și cu asigurarea nivelului de competenţă al personalului.
 • Realizează cerințele în materie de control al securității cu responsabilitate și exigență, cu evaluarea SMS ținând cont de programele de monitorizare și control ale securității și de modul de tratare al incidentelor de securitate.
 • Elaborează cerințele pentru îmbunătățirea securității cu adaptabilitate și flexibilitate ținând cont de de rezultatele auditului de securitate, de evaluarea eficacității acțiunilor corective, de periodicitatea revizuirii SMS și cu prezentarea către părțile interesate în format standardizat a concluziilor și propunerilor de eficientizare.

Vă așteptăm !

INSCRIERE